Här är ett PM arbete jag gjorde hösten 2016, gällande Val av förening. Har fått många frågor om jag kan dela med mig av arbetet såhär i efterhand och självklart kan jag göra det! Här har ni all information och PM arbetet i sin helhet. Kom gärna med kommentarer om ni har några åsikter… 🙂

Sammanfattning

Sveriges näst största idrott, ridsporten, står idag för ca 500 000 idrottsutövare och till detta finns det över 886st ridsportsföreningar. Särö RF är en relativt liten förening som grundades 2005 och har idag ca 60 medlemmar. Under det senaste året har föreningen börjat lägga större vikt vid att bygga en tydlig målbild och vision för föreningen. Som många andra föreningar vill även Särö RF finna nya vägar till att värva nya medlemmar. Detta arbete ämnar undersöka vad det är som lockar medlemmar till ridsportsföreningarna, samt vad Särö RF ska ”erbjuda” för att bli attraktiva. Syftet med denna studie är alltså att hjälpa Särö RF, och möjligtvis andra föreningar, att förstå på vad medlemmar letar efter när de väljer förening och där igenom hitta attraktiva sätt att locka nya medlemmar.

Studien bygger på teorier från böckerna ”Perspektiv på sports management” (2004) av Ingela Broberg m.fl. samt ”Ledning av idrottsföreningar” (2012) av författaren Magnus Forslund. Grunden till hela arbetet kommer ifrån två studier som en av dem delats på Facebook, bland ryttare, och den andra enkäten har besvarats av Särö RF befintliga medlemmar. I övrigt är jag själv en aktiv tävlingsryttare sedan 10 års ålder och har alltid haft stor insikt i ridsportsvärlden. Jag blev medlem i Särö RF för möjligheten att rida Lag-SM 2016.

Genom studien har jag kommit fram till att många ryttare söker gemenskap och ett nära geografiskt avstånd till sin förening. Det nämns både vara positivt och negativt att behöva jobba ideellt för sin förening, vilket också kan vara helt avgörande i valet av förening.

1.  Inledning

I Sveriges ridsportssamhälle finns det över 886st föreningar (Ridssportsförbundet, 2016). Det är dessutom en utav Sveriges största idrotter. Trots ca 500 000 aktiva utövare och över 886st föreningar så måste ändå föreningarna ligga i och jobba hårt för att få ett stort medlemsantal och vara populära. Särö RF är en relativ ny förening med ca 60 medlemmar som främst är inriktade på dressyr. Idag har föreningen lagt mer krut än tidigare på att hitta en tydlig målbild och vision, och har lagt fokus vid att tillgodose vad medlemmarna vill ha ut ur föreningen.

1.1 Problembakgrund

Särö Ryttarförening är en relativt liten förening (ca 60 medlemmar) med mestadels aktiva tävlingsryttare. Fram tills idag har det inte funnits en tydlig målbild eller vision för föreningen, då den främst startades för att ett par ponnyryttare ville rida i lag. Under detta året har föreningen lagt större vikt vid att just hitta en tydlig målbild och se hur de kan locka nya ryttare till Särö RF, då styrelsen först nu känner sig redo för det. I och med detta skickades det ut ett frågeformulär i början av hösten som även ligger till grund för detta arbete. Föreningen ville genom enkäten se varför medlemmarna valt att tävla just för dem och hur dem skulle kunna utveckla detta och för att locka ännu fler medlemmar framöver.

1.2 Problemprecisering

Särö RF vill locka mer medlemmar till föreningen och främst förstå vad det är som lockar medlemmarna. Vad förening ska ”erbjuda” för att bli attraktiva.

Min tanke är att undersöka i vad det är som faktiskt lockar medlemmar, oavsett ridsports-förening. Är det en förening som ligger nära där medlemmen själv bor och där medlemmen en gång blivit medlem och därför fortsätter man vara medlem av slentrian? Jag själv tog ett aktivt val att tävla för Särö RF, trots att föreningen ligger nästan 2 timmar bort, bara för möjligheten att tävla Lag-SM ihop med en utan mina tjejkompisar som då tävlade för Särö. Eller är det föreningar som anordnar stora och bra tävlingar, eller är det aktiviteter för medlemmarna som lockar (kick-off, förenings-resor mm.) Ett annat sätt att se på det är att medlemmen väljer en förening där de personligen inte behöver hjälpa till på tävlingar för att det inte har tid eller lust. Tävlingar och alla föreningar går ju ofta ut på frivilligt och oavlönat arbete från medlemmarnas sida och för att ha en levande förening krävs hårt arbete från många.

1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att hjälpa Särö RF, och möjligtvis andra föreningar, att förstå på vad medlemmar letar efter när de väljer förening och där igenom hitta attraktiva sätt att locka nya medlemmar.

1.4 Metod

Den teoretiska delen bygger främst på boken ”Perspektiv på sports management” (2004) av Ingela Broberg m.fl. samt boken ”Ledning av idrottsföreningar” (2012) av författaren Magnus Forslund.

Empirin bygger på primärmaterial som samlats in via en enkät som delats på min egen Facebook bland aktiva tävlingsryttare. Min enkät skapades via enkät.se och fick 75 respondenter. Rapporten bygger även på internt material så som bakgrundsfakta av rörd förening, via hemsida (Särö RF, u.d.)och mailkontakt med ordförande Johan Falk.

Studien har ett nära samarbete med Särö RF´s ordförande Johan Falk, den kontakten bygger på mail där han gett mig övergripande information om föreningen, han har fritt skrivit utan några direkta frågor från mitt håll. Har även blivit delgiven sekundärmaterial genom resultat från Särö RF´s egen enkätundersökning som gjordes hösten 2016, rörande deras medlemmar och varför just dem valt att tävla för Särö RF och vad dem vill se mer av. Enkäterna finns som bifogat som bilagor.

Min enkät utgår ifrån 7 frågor. Fråga 1–3 samt nummer 5 behandlar hur länge medlemskapet har varat i sin förening, vilken gren/nivå dem tävlar i samt geografiskt avstånd till sin förening. Fråga 4 ”Vad är viktigt för dig när du väljer förening?” gav tre svarsalternativ (att förening ligger nära geografiskt, att de har vänner som tävlar för samma förening, att föreningen kan erbjuda något tillbaka samt möjlighet att rida i lag). Tanken var att denna fråga skulle ligga till grund för fråga 6 och 7 där respondenten fritt får formulera egna svar utefter frågorna ”Beskriv med egna ord varför valde du föreningen du tävlar för idag?” samt ” Beskriv gärna vad en BRA förening är för dig”.  I och med att de två sista frågorna innebar att varje respondent fritt fick formulera sitt egna svar har de också gett en hel del olika svar, men trots detta syns ändå ett mönster och tydligt vad dem letar efter i val av förening. I empirin så har svaren sammanställts och tagit med alla synpunkter. Fråga 1–5 sammanställs i diagram medan fråga 6 och 7 har sammanställts i text. Vissa av frågorna tillät flera svarsalternativ, i så fall står det under rört diagram.

Enkäten som Särö RF delade ut via sin mail och på sin Facebook-sida fick 33 respondenter varav alla redan var medlemmar i föreningen. Den enkäten utgår ifrån 10 frågor varav jag valt att använda 6 stycken för min rapport. Fråga 1–4 är sammanställda i diagram medan fråga 5 och 6 sammanställts i text. Varför jag inte valde att använda mig av alla frågor från denna enkät beror på att inte alla frågor var relevanta för mitt arbete.

Båda enkäterna bygger på svar från aktiva tävlingsryttare som frivilligt fått delge vad dem anser, helt utan krav. I och med att jag valt skrivsvar på två utav mina frågor, som större delen av arbetet bygger på, har det försvårat sammanställningen. Alla respondenter har varit tydliga med vad de tyckt och i sammanställningen har jag med allas åsikter men dock inte hur många som tycker likadant, vilket i sin tur kanske kan ses som vagt.

Intervjun med Johan Falk, föreningens ordförande, har hållits helt utan egna åsikter från bådas håll, alltså helt byggd på fakta och har enbart rört bakgrundsfakta gällande Särö RF samt delgivning av enkätsammanställning. Kontakt har skett 2016-10-31 samt 2016-11-27 via mail.

Personligen har jag tävlat aktivt som dressyrryttare sedan 10års ålder och valt att byta förening flertalet gånger på grund av möjlighet att rida på Lag-SM samt beroendes på hur ledningen har skött föreningen. Sedan 1 år är jag medlem i Särö RF och tycker att dem gör ett mycket gott arbete för att vara en så pass liten förening.

 

1.5 Målgrupp

Målgruppen till studien är främst Särö RF´s ledning men förhoppningen är även att andra föreningar ska kunna ta del av studien för att själva bygga vidare på informationen och i sin tur kunna applicera det för att nå ut till nya medlemmar.

2.  Särö Ryttarförening

Särö Ryttarförening grundades 2005 och har idag ca 60 medlemmar. Föreningen har alltså bara funnits i elva år och grunden var mycket sprungen kring en handfull ponnyryttare som ville tävla i lag. Idag är ca 98% av föreningens medlemmar fokuserade på dressyren medans hoppningen fanns som ett tydligare inslag för ett antal år sedan. Sedan starten har det aldrig gjorts något ordentligt arbete kring föreningens målbild eller vision, utan det enda som enkelt kokades ihop för ett par år sedan, var beskrivningen på deras hemsida när den behövde fräschas upp. I föreningen är det nu många som känner sig mogna att ta ett kliv till. Sedan är ”klivet” fortfarande lite odefinierat förutom att dem vill vara en riktigt attraktiv förening för deras befintliga- och potentiella medlemmar. Särö RF saknar en egen anläggning att bedriva sin förening på, men vid tävlingar så hyr de en ridanläggning på Särö.

Särö RF är idag en stabil och sund förening, men det har på ett styrelsemöte, i höstas, tagits ett beslut om att starta ett arbete kring målbild och vision. Då skickades en enkel enkät ut till medlemmarna för att få reda på vad deras medlemmar tycker är viktigt. Detta frågeunderlag har jag även fått ta del av och det ligger som stor del till grund för det här arbetet.

3.  Teorikoppling

3.1 Medlemskapets betydelse

Ett medlemskap i en förening är alltid frivillig, vilket innebär att personen när som helst kan lämna sin förening (Broberg, 2004, s. 52). Men när personen blivit medlem finns det också regler att följa, alla föreningar sätter sina egna stadgar men utgår ändå ifrån regler som skapats av respektive idrottsförbund. I och med detta kan föreningen sätta krav på medlemmen så länge den själv valt att representera föreningen. Det kan gälla att medlemmen inte får delta på vissa tävlingar eller att de behöver hjälpa till i viss utsträckning. Sammanhållningen inom föreningen bör motivera medlemmarna att engagera sig, om det inte finns en god gemenskap inom föreningen riskerar få medlemmarna att tappa drivet och i värsta fall att de då söker sig vidare till en ny förening (Forslund, 2012). Föreningarna måste alltså lägga fokus på att skapa ett klimat som gör att medlemmarna vill engagera sig.

3.2 Locka nya medlemmar till föreningen

Gemensamt för alla idrottsutövare är att de blir motiverade av sin idrott och där med är beredd att lägga ner både tid, engagemang och pengar på sin sport. Motivation är en grundförutsättning för en bra prestation. Det är konstaterat att människor motiveras av olika saker samt hur mycket de blir motiverade av det (Broberg, 2004, s. 109).

Den moderna människan i dagens samhälle drivs av självförverkligande och delaktighet, men dessvärre blir allt färre lockade av att bli ordförande eller sekreterare i en förening. Även om många vill engagera sig ideellt så finns sällan orken och många värderar sin lediga tid eller annat högre.  Det som i första hand lockar nya medlemmar är vad föreningens målbild samt hur föreningen gör för att nå ändamålet spelar roll, alltså hur medlemmarna engageras i arbetet till målet (Voluntarius, 2016).

3.3 Arbeta ideellt

Många visar sig dock vilja ha beröm för arbete och känna att de gör något viktigt.  En arbetsinsats ska ge någonting tillbaka för personen som utför den, det behöver inte innebära ekonomisk ersättning utan snarare kanske att medlemmen får visad uppskattning för det arbete de utför. (Bang, Ross, & G. Reio, 2013) Det är viktigt att se till att hitta arbetsuppgifter som känns viktiga för individen (den som hjälper till). Att det ska finnas arbetsglädje och att personen tycket att det är kul att utföra uppgiften. (Bang, Ross, & G. Reio, 2013). Värdet av allt ideellt arbete inom ridsporten beräknas till 280 miljoner kronor varje år (Ridssportsförbundet, 2016).

3.4 Marknadsföring

Syns föreningen inte så finns den inte. Det finns mängder av lätta och gratis sätt att marknadsföra sig som förening. Viktigt att tänka på att endast det som syns är det som gör föreningen känd (Voluntarius, 2016). De nuvarande medlemmarna är även den bästa reklamen för föreningen, samt de bästa medlemsvärvarna. De existerande medlemmarna och styrelsen är även de som kommer avgöra om nya medlemmar kommer trivas. Viktigt är även att se till vilken föreningens målgrupp är, det är många gånger viktigare att inrikta sig på ”rätt” medlemmar än att värva massor. Risken är stor att medlemmen lämnar föreningen om den inte tillhör rätt målgrupp och kommer sig välkommen. Om jag befäster detta på ridsporten handlar det om att inrikta sig på en specifik gren. Inom ridsporten finns det flera grenar och att då marknadsföra sig som ”dressyr”- eller ”hopp”-förening gör att föreningen nischar sig.

4.  Empiri

4.1 Enkät 1

Enkäten fick totalt 75st respondenter. Övervägande del (36st) av respondenterna har varit medlem i sin förening i 1–3 år medan 22st varit medlem i 11 år eller längre. 38st tävlar i dressyr medan 22st tävlar i hoppning och främst på regional nivå.  Respondenterna verkar tycka att alla fyra alternativ i fråga 4 är viktiga men att föreningen ligger nära geografiskt står ut mest (45st), vilket stämmer väl överens med fråga 5, där 63st svarar att de bor 0–3 mil ifrån sin förening.

 

Fråga 6 ” Beskriv med egna ord varför valde du föreningen du tävlar för idag?”

Här uppger respondenterna att de är uppväxta på den valda föreningen och att det finns trevliga medlemmar eller att medlemmen känner många och det skapar en bra sammanhållning samt en positiv stämning. Några av de respondenter som varit medlem i sin förening länge nämner en viss patriotism, att de är stolta över att tävla för sin förening och att det är ”föreningen i ens hjärta” och att de där med inte är villiga att byta förening. Som tidigare i enkätundersökningen nämner också många att det är viktigt att föreningen ligger nära geografiskt.

De tycker även att det är viktigt att den valda föreningen har sunda värderingar som man som medlem kan så för.

Det är också viktigt att föreningen anordnar fina tävlingar och har en bra anläggning som medlemmarna har tillgång att använda. Flertalet uppskattar även att föreningen erbjuder något tillbaka, alltså att medlemmen exempelvis får ut något ekonomiskt(bidrag) av att vara medlem i föreningen. Här uppger även vissa att om de hittar en förening som erbjuder ”mer” så kan de tänka sig att byta. Vissa uppskattar också att de inte finns krav på att hjälpa till vid tävlingar eller på arbetsdagar, medan andra nämner att deras förening har ett bra system där medlemmen får mer tillbaka desto mer dem hjälper till. I övrigt uppskattar många när föreningen skapar evenemang för medlemmarna.

Andra uppskattar att få rida i lag och att föreningens logga ger ett bra intryck gentemot andra när de är med på en tävling.

Fråga 7 ” Beskriv gärna vad en BRA förening är för dig”

En driven ledning nämns vara som ”I en perfekt värld skulle en styrelse vara som en flammande eld som inspirerade sina medlemmar och ha lön för sitt jobb.” Respondenterna vill även ha en trygg ledning som lyssnar på sina medlemmar och är tillgängliga samt framåtsträvande och styr föreningen osjälviskt och utan egenintresse. I detta vill några även ha möjlighet att påverka samt korta beslutsvägar samt att aktivt bli inbjudna till att hjälpa till och få en del i styrelsen. En förening ska vara familjär och erbjuda något för alla oavsett nivå som de tävlar på. Vissa vill även att föreningen ska erbjuda kick-off, roliga aktiviteter, bra tränare och clinics.

Respondenterna uppger att en bra förening för dem är en förening som engagerar sig för både hoppning och dressyr samt uppmärksammar och uppskattar alla sina medlemmar samt engagerar sig aktivt för medlemmarnas prestationer. Att dem satsar på sina tävlingsryttare och erbjuder bra rid möjligheter på föreningens anläggning.

Många vill tävla för en förening som har en bra organisation som ger bidrag till medlemmarna och skapar evenemang. Andra respondenter vill kunna ge och ta med sin förening, att få något tillbaka av att hjälpa till samt vill sätta krav på att många fler ska aktivt hjälpa till på tävlingar. Några respondenter uppger det vara något positivt att slippa hjälpa till. Respondenterna uppskattar eldsjälarna som finns i många föreningar och att dem ”gör så att dem slipper hjälpa till” men att de ändå känner sig välkomna

Många söker gemenskap, en bra tema-känsla och ödmjukhet samtidigt som några önskar bättre sammanhållning mellan både hoppning och dressyr eftersom hästen i sig är det delade intresset.

Nedan kommer en mycket bra kommentarer i sin helhet som kom in med enkät 1, fråga 7:

 • ”En bra förening gläder sig åt andras framgångar, stöttar varandra. Samhörighet med bra klubbkänsla och ärlighet, korta beslutsvägar o möjlighet att påverka, direktdemokrati där ungdomarna fostras till bra samhällsmedborgare med hästen som gemensamt centrum. Goda utvecklingspotentialer för både ridskola och tävlingsryttare där vi som tävlingsryttare får goda förutsättningar att nå dit just vi vill i tävlingssammanhang. Olika ryttare/medlemmar har olika mål med sin ridning och det ska accepteras av andra och föreningen skall kunna stötta dessa olika mål. På detta sätt får man i stort sett alla att bidraga med tid och kunskap och det stärker sammanhållningen. Man ska helt enkelt kunna ha både kul men samtidigt bli bättre i sin gren om det är det man vill. Ständigt förbättrat värdegrundsarbete. I vår klubb hälsar alla på varandra, ridskoleryttare ges möjlighet att tävla ridskolehästar, vi med egna hästar som tävlar tränar tillsammans med ridskoleryttare så att ev. gränser suddas ut.” (Vindelns Ridklubb, varit medlem i 4–6 år, tävlar hoppning på nationell nivå).

 

4.2 Enkät Särö

Av de medlemmar till Särö RF som svarade på enkäten bodde 26st 0–3 mil ifrån föreningen och tävlar främst på regional nivå. 14st uppger att det är viktigt för dem att tävla för en tävlingssatsande förening och att det är ganska viktigt för dem att att tävla i lag (14st).

 

Fråga 5 ”Varför valde du Särö RF?”

Här uppger respondenterna att de valt att tävla för Särö RF för att dem har många duktiga dressyrekipage, att det ligger nära geografiskt och där med också ger en stark hemmaförenings känsla. De svarar också att möjligheten att tävla i lag och att de känner många/har vänner i föreningen har spelat roll. De tycker också att det är givande att tävla för en förening som satsar på sina dressyrekipage och att det varit kul att vara med i uppstarten av föreningen då den är relativt nystartad.

Fråga 6 ”Vad är det viktigaste när du väljer förening?”

Här uppger medlemmarna att det är viktigt att föreningen ligger nära geografiskt, att de har en bra gemenskap, sammanhållning och laganda. Medlemmarna uppger att det är viktigt att tävla för en satsande samt dressyrinriktad förening. Och att det är viktigt att känna att de vill representera föreningen. De uppger även vikten av att få känns sig delaktig och hörd.

 

5.  Analys

I min undersökning ville jag ha svar på vad medlemmar letar efter när de väljer förening och där med också hitta attraktiva sätt att locka nya medlemmar.

Både enkät 1 & 2 har besvarats av tävlingsryttare som främst tävlar på regional nivå. Enkät 1 besvarades främst av dressyrryttare (38st av 75) och Johan Falk uppger att det främst är dressyrryttare som tävlar för Särö RF vilket också märks bland kommentarerna i de sista frågorna, där medlemmarna talar om vikten av att tävla för en dressyrinriktad förening samt att de gärna vill att föreningen satsar på sina dressyrekipage.

Särö RF’s medlemmar ser det som ganska viktigt att ha möjligheten att tävla i lag medan 23st av respondenterna i enkät 1 respondenterna säger det samma. Svaret gavs i fråga 4 och kom ”sist” av alternativen men står ändå för 1/3 av respondenterna.

I båda enkäterna finns det flera som talar både för och emot för att jobba ideellt för sin förening. Ideellt arbete ska vara anpassat för varje enskild individ och ge något tillbaka till den som utför det (Bang, Ross, & G. Reio, 2013). Vissa pratar vilken positiv effekt ideellt arbete ger för den valda föreningen medan andra vill jobba så lite som möjligt eller ser det som något extra avgörande när det inte alls finns krav från föreningen att hjälpa till, och att det ligger till grund för deras val av förening.

Ett medlemskap i en förening är alltid frivilligt (Broberg, 2004, s. 52) och inom ridsporten finns det inga krav på att föreningen måste ligga inom ett visst geografiskt avstånd, det är alltså fritt fram för medlemmen att tävla för den förening som den tycker gynnar en mest. Enkät 1 svarar på att medlemmen antingen nyss blivit medlem i en förening, 1–3 år (36st), eller varit med 11år eller längre (22st). Enkät 1 genom fråga 4 talar om att 45st av 75 anger att föreningen ligger nära geografiskt kan vara mycket viktigt för val av förening. Sedermera svarar båda enkäterna på att majoriteten av respondenterna bor 0–3 mil från sin förening.

I övrigt står god gemenskap och teamkänsla ut som positivt i båda enkäterna, att alla ska känna sig välkomna. Att ha en stark ledning som tar snabba och osjälviska beslut och att föreningen har värderingar man kan stå för.

 

6.  Slutsats

Syftet med denna studie är att hjälpa Särö RF, och möjligtvis andra föreningar, att förstå på vad medlemmar letar efter när de väljer förening och där igenom hitta attraktiva sätt att locka nya medlemmar.

6.1 Avståndet är avgörande

Avståndet till föreningen verkar i denna undersökning vara avgörande. Oavsett om det finns andra faktorer som spelar in så är det geografiskt avstånd som står ut allra mest. Trots att respondenterna svarar att det finns god sammanhållning eller att föreningen har en bra anläggning så har majoriteten av respondenterna ett nära avstånd till sin förening (0–3 mil). Ett avstånd kan föreningen aldrig påverka, vilket är synd. Jobbar föreningen då i ett ”ryttar-tätt” område underlättar detta såklart med att värva medlemmar till föreningen.

6.2 Dressyr vs. hoppning

Båda enkäterna fick främst respondenter av dressyrryttare, även om andra grenar också är representerade. Det skulle kunna göra att denna undersökning endast kan befästas på dressyrryttare som väljer förening. Å andra sidan gäller den ridsporten som helhet och valet av förening är valfritt, hoppryttare kanske automatiskt väljer en förening som är inriktad på hoppning, likaså för dressyrryttare som alternativt hellre väljer en förening som är dressyrinriktad. Att marknadsföra sig som antingen det ena eller det andra utesluter kanske att ryttare från andra grenar kanske vill ansluta sig. Men om föreningen specificerar sig inom en gren kan de också skapa ett starkare band mellan medlemmarna eftersom de tävlar i samma gren och att medlemmarna där med också är intresserade av att enbart tävla i dressyr-lag eller hopp-lag.

Om föreningen fokuserar på att värva fel målgrupp riskerar de att inte kunna behålla nykomna medlemmar. (Voluntarius, 2016). Framgångsrikast blir det om föreningen värvar medlemmar som redan är lika de existerande (i detta fall dressyr/hoppning).

6.3 Att lyssna på sina medlemmar

Många av respondenterna till båda enkäterna lyfter fram vikten av att ledningen måste lyssna på sina medlemmar. Medlemmen vill få sin röst hörd och känna sig delaktig i beslutsfattande och i de val som föreningen gör. Ett ökat behov av självförverkligande (Söderberg, 2016) sätter såklart andra krav på föreningarna i Sverige. Individen vill numera ha direkt återkoppling på åsikter.

Flertalet respondenter nämner också att de verkligen uppskattar när deras föreningar bjuder in till olika kick-offer eller evenemang, det är sådant som skapar god gemenskap mellan medlemmarna när tillfälle ges att träffas utan häst och lära känna varandra. Jag är helt övertygad att om en förening som anordnar flera happenings för sina medlemmar är mer attraktiv än en förening som inte gör det. Givetvis måste ekonomin räcka till för det, men det kan lösas på många sätt. Det hör även ihop med ideellt engagemang som vid tävlingar drar in pengar till föreningen så att sådana saker kan göras. En god gemenskap bidrar som tidigare nämnt att fler vill engagera sig frivilligt (Forslund, 2012).

 

 

6.4 Ideellt engagemang

Fortsatt är det delade meningar om ideellt arbete. Vissa anser sig inte ha tid att hjälpa till medan andra istället jobbar för flera stycken. Många vill genom att kunna hjälpa till i sin förening få någonting tillbaka (Broberg, 2004). Inom ridsporten är det vanligt med att ryttaren får sin licens-avgift tillbaka, att man som medlem får tävla för en mindre kostnad på hemmaplan eller annat. I både enkät 1 och 2 lyfts det som både positivt och negativt att inte behöva hjälpa till. Vissa vill göra det för att få något tillbaka medan andra inte vill göra det för att de inte har tid eller lust.

6.5 Marknadsföra sin förening

Flertalet som deltagit i enkäterna uppskattar att ha vänner och nära inom föreningen, att det skapar en trygghet och en stor gemenskap. Ingenting marknadsför så bra som att befintliga medlemmar värvar nya medlemmar. Det är även de existerande medlemmarna som avgör om de nya kommer att trivas (Voluntarius, 2016). Viktigt är också att se till den naturliga målgruppen som finns inom föreningen, vissa föreningar blir automatiskt mer inriktade på en viss gren och då är det bättre att köra 110% på den än att försöka nå ut till andra. Om föreningen inte syns så finns den inte. Ytterligare ett sätt är att använda sig av sociala medier där föreningen på ett lätt och smidigt sätt kan komma i kontakt med många potentiella medlemmar (Nyberg & Wiberg, 2014). Här kan föreningen dela med sig av olika happenings, tävlingar på föreningen eller intressant föreningsfakta som kan vara bra för potentiella medlemmar att veta om. Här kan föreningen också bjuda in till evenemang, kick-off för medlemmar eller liknande.

6.6 Tävla i lag

Många respondenter till enkät ett anger att de gärna vill tävla i lag och att flertalet faktiskt bytt förening för möjligheten att delta i ett lag. Inte bara en gång har en ny medlem stannat kvar efter att säsongen är över för att medlemmen har trivts så pass bra på föreningen. Lag är en stor del av ridsports-Sverige, med divisioner på alla nivåer. Ett sätt som förening är att aktivt annonsera ut (exempelvis på Facebook) att det söks lagmedlemmar (om föreningen inte får ihop till ett helt lag med befintliga medlemmar).

6.7 Ideellt arbete

Vidare vill jag lyfta fram vikten av ideellt arbete, något som är otroligt viktigt för varje förening. Oftast anordnas flertalet tävlingar hos föreningen varje år vilket kräver många frivilliga funktionärer. Särö RF har ingen egen anläggning men har vid flera tillfällen lånat en anläggning som ligger på Särö och hållit sina tävlingar där. Det har märkts bland svaren till enkät 1 att många inte vill hjälpa till som funktionär och i princip valt en förening där det inte är tvång på att hjälpa till. Medan andra ser ideellt arbete som något givande och speciellt i situationer där mer arbete genererat i mer fördelar tillbaka, exempelvis bidrag eller gratis deltagande i evenemang som föreningen anordnat. Jag tror att det är viktigt som förening att redan ifrån början berätta för sina medlemmar vad som gäller, om det finns krav eller inte. Personligen tror jag det är viktigt att sätta krav på sina medlemmar, speciellt eftersom att ideellt arbete tillsammans med andra medlemmar skapar starkare band.

 

 

 

7.  Sammanfattande slutdiskussion

Tidigare nämnt i arbetet är Särö RF en relativt nybildad förening. Föreningar som har varit aktiva under längre tid har oftast också en tydligare målbild och målgrupp. Ordförande Johan Falk nämner också att föreningen innan saknat tydlig målbild. Vad jag kan komma fram till genom denna rapport ser jag det som något väsentligt att jobba vidare med. Många respondenter till båda enkäterna vill ha en säker ledning som vet vart dem vill och att föreningens grundvärderingar är något som medlemmarna vill kunna förlika sig med. Fortsatt tycker jag det är viktigt att föreningen ser sin målgrupp och kanske i fortsättningen enbart fokuserar på att värva dressyr-ekipage som medlemmar.

Sedermera är det viktigt att medlemmarna känner en tydlig gemenskap och teamkänsla. Vilket i sig kan vara svårt då föreningen saknar en egen anläggning och en naturlig återkopplingsplats. Å andra sidan framkommer det inte av enkät 2 att någon i föreningen känner sig ovälkommen, vilket givetvis ses som positivt. Under början av 2017 kommer en kick-off att hållas för Särö RF´s medlemmar, ett steg i rätt riktning. Flertalet gånger under enkät 1 framkommer det att respondenterna verkligen uppskattar när ledningen engagerar sig för medlemmar och skapar evenemang som ökar sammanhållningen och gemenskapen i föreningen.

Särö RF har idag en mycket aktiv Facebook-sida där medlemmarnas prestationer skrivs om efter varje avslutad tävlingshelg. Detta har varit något som är mycket uppskattat och som stärker gemenskaps-känslan och att man som medlem är uppskattad för att representera föreningen vid både stora och små tävlingar. Självklart tycker jag att föreningen bör fortsätta med detta. I och med att föreningen redan har en aktiv Facebook-sida tycker jag att dem borde fortsätta att marknadsföra sig där som förening.

Vidare vill jag trycka på lag-frågan. Särö RF har representerats på Lag-SM flera gånger med ponny och fått fina resultat. I enkät 2 ställdes frågan om medlemmarna såg det som något viktigt att ha möjligheten att tävla i lag, vilket totalt 19st gjorde. Jag tror, speciellt när det rör sig om en så pass liten förening, att föreningen måste jobba hårt med att få sina lag representerade på tävlingar. Om medlemmarna syns på tävlingar och i lagsammanhang lockar de automatiskt nya medlemmar som vill tävla för föreningen, speciellt om de befintliga medlemmarna visar upp fina prestationer.

Jag tror också det kan vara av yttersta vikt att Särö RF bestämmer hur de vill gå tillväga med ideellt arbete. Eftersom föreningen inte har en egen anläggning så är inte behovet av ideellt arbete lika stort som hos en förening med en jätteanläggning. Men om medlemmarna jobbar tillsammans och får visad uppskattning för det gör det arbetet roligare samt att det förhoppningsvis ökar gemenskapskänslan. Ett alternativ är att man kombinerar ideellt arbete med en middag eller spel-kväll. Om befintliga medlemmar talar gott om Särö RF till andra och berättar hur trevligt dem har det så kommer det förhoppningsvis locka potentiella medlemmar som är villiga att arbeta ideellt för sin förening.

Nytt för att förenkla inom ledning av föreningen vore att sköta visst arbete via hemsidan. Allt färre kommer på styrelsemöten eller årsmöten för föreningarna, så ett sätt vore att sköta omröstningar via en hemsida på distans eftersom traditionell folkrörelse tappar mark (Söderberg, 2016). På så sätt kan föreningen förhoppningsvis involvera ännu fler medlemmar och det skapar en känsla av att få vara delaktig.

 

 

8.  Källförteckning

 

Bang, H., Ross, S., & G. Reio, J. T. (2013). From motivation to organizational commitment of volunteers in non‐profit sport organizations: The role of job satisfaction. Emerald Group Publishing Limited.

Broberg, I. (2004). Perspektiv på sports management. Stockholm: SISU.

Forslund, M. (2012). Ledning av idrottsföreningar: berättelser från gräsrotsnivå . Liber.

Nyberg, A., & Wiberg, M. (2014). Sociala medier & härskar tekniker. Lund: Studentlitteratur.

Ridssportsförbundet. (den 15 Januari 2016). Hämtat från Svensk Ridsport Statistik: http://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Statistik/ den 20 December 2016

Särö RF. (u.d.). Särö RF. Hämtat från http://idrottonline.se/SaroRyttarforening-Ridsport/ den 19 12 2016

Söderberg, H. (den 07 Juni 2016). Svensk idrott. Hämtat från Engagemang – så funkar det: http://www.svenskidrott.se/Juridik/Foreningskunskap/Foreningskunskap/Engagemang-safunkardet? den 20 December 2016

Voluntarius. (2016). Voluntarius. Hämtat från Medlemsvärvning: http://www.voluntarius.com/Medlemsvaervning.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor

Enkät 1

 1. Hur länge har du varit medlem?
 • 1–3 år
 • 4-6år
 • 7–10 år
 • 11år eller mer
 1. Vilken gren tävlar du i?
 • Dressyr
 • Hoppning
 • Fälttävlan
 • Annat
 1. Vilken nivå tävlar du på?
 • Klubb-lokal
 • Regional
 • Nationell
 • Elit
 • Internationell
 1. Vad är viktigt för dig när du väljer förening?
 • Att föreningen kan erbjuda mig något (ex. licensavgift tillbaka, Lag-träffar, Kick-off?)
 • Att jag har vänner som tävlar för samma förening
 • Att föreningen ligger nära mig geografiskt
 • Möjlighet att tävla i lag

 

 1. Hur långt ifrån bor du din förening?
 • 0–3 mil
 • 4–6 mil
 • 7–10 mil
 • 10 mil eller mer
 1. Beskriv med egna ord varför valde du föreningen du tävlar för idag?

(skrivsvar)

 1. Beskriv gärna vad en BRA förening är för dig

(skrivsvar)

Enkät 2

 1. Hur lång ifrån Särö bor du?
 • 0–3 mil
 • 4–6 mil
 • 7–10 mil
 • Mer än 10 mil
 1. Vilken nivå tävlar du på?
 • Klubb-lokal
 • Regional
 • Nationell
 • Elit
 • Internationell
 1. Hur viktigt är det för dig att tävla för en tävlingssatsande förening?
 • Det viktigaste
 • Ganska viktigt
 • Varken eller
 • Liten betydelse
 • Utan betydelse
 1. Ser du möjligheten att tävla i lag som något viktigt?
 • Mycket viktigt
 • Ganska viktigt
 • Varken eller
 • Liten betydelse
 • Utan betydelse
 1. Varför valde du Särö RF?
 2. Vad är det viktigaste när du väljer förening?